logo grantodawcy
grantodawcy
menu

Miniprzewodnik po wiekim smogu na Dolnym Śląsku.

broszuraGłównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Odpowiada  ono  za  ponad  50%  emisji  pyłów  (PM10)  i  87%  emisji  rakotwórczego  benzo(a)pirenu.  Aż  70%  domów wykorzystuje  tzw.  kopciuchy  –  najbardziej  prymitywne  piece  emitujące  duże  ilości  pyłów  i  substancji  rakotwórczych.

SŁOWNIK POJĘĆ

Smog

- nazwa pochodzi od zbitki angielskich słów smoke (dym) i fog (mgła). Mieszanina z trujących zanieczyszczeń  w powietrzu spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych.

Niska  emisja

- zanieczyszczenie powietrza, dominujące w Polsce, jako wynik spalania węgla, drewna, a często również śmieci w domowych piecach, kotłach i kominkach. Uwaga – nazwa pochodzi od niskich kominów, nie od niskiego poziomu zanieczyszczeń!

Pyły zawieszone [PM]

- drobne, niewidoczne dla oka, cząsteczki krążące w powietrzu. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ) mierzy dwa rodzaje stężeń pyłów: PM10 [średnica mniejsza od 10 μm (mikrometrów)] oraz PM2,5[średnica mniejsza niż 2,5 μm].

JAK DUŻE SĄ PYŁY ZAWIESZONE? PORÓWNANIE Źródło: Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska

 

Benzo(a)piren [B(a)P]

- to substancja silnie rakotwórcza i mutagenna. Jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i powstaje podczas spalania węgla, drewna i odpadów. Jego nośnikiem jest pył.

Dwutlenek azotu [NO2]

– zanieczyszczenie gazowe, którego głównym źródłem są spaliny samochodów. Emitowany jest także przez zakłady przemysłowe.

logos
logos
logo UE
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe